Ptitsdelicesdemontalet
[z7;0;1;0;2;1;2;238;1;0;2;2;1;y]